EASTW 10 ( -0.05 -0.51% )

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ EASTW “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
น.ต.ศิธา ทิวารีทิวารีประธานคณะกรรมการ
นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูลหล่อวัฒนตระกูลกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นายสหัส ประทักษ์นุกูลประทักษ์นุกูลกรรมการ
นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่มไชยเพิ่มกรรมการ
ม.ล.ปาณสาร หัสดินทรหัสดินทรกรรมการ
นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะอาสภวิริยะกรรมการ
พลเอกสหชาติ พิพิธกุลพิพิธกุลกรรมการ
นายสมนึก ลิ้มทองสิทธิคุณลิ้มทองสิทธิคุณกรรมการ
นายไทยรัตน์ โชติกะพุกกะณะโชติกะพุกกะณะกรรมการอิสระ
พลเอกชูชัย บุญย้อยบุญย้อยกรรมการอิสระ
นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศวิภัติภูมิประเทศกรรมการอิสระ
นายปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์กรรมการอิสระAKR -
น.ต.ศิธา ทิวารีทิวารีกรรมการอิสระ
นายไทยรัตน์ โชติกะพุกกะณะโชติกะพุกกะณะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
พลเอกชูชัย บุญย้อยบุญย้อยกรรมการตรวจสอบ
นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศวิภัติภูมิประเทศกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3