ECL 2 ( -0.03 -1.71% )

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ ECL “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ประธานกรรมการECL - ECL - ECL - ECL - ECL - ECL -
นายดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ประธานกรรมการบริหารECL - ECL - ECL -
นายดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์รองประธานกรรมการECL - ECL - ECL -
นายประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์กรรมการผู้จัดการECL - ECL - ECL - ECL - ECL - ECL -
นางดวงรัตน์ แจ้งมงคลแจ้งมงคลกรรมการ
นายประวิทย์ ผ่องโสภาผ่องโสภากรรมการอิสระECL -
น.ส.อารีจิตร ศศิประภาศศิประภากรรมการอิสระ
นายพิพัฒน์ พรสุวรรณพรสุวรรณประธานกรรมการตรวจสอบ
พล.ต.ต.อัมพร จารุจินดาจารุจินดากรรมการตรวจสอบ
นายปกรณ์ อาภาพันธุ์อาภาพันธุ์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3