บอร์ดบริหาร “ “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายยุทธ ชินสุภัคกุลชินสุภัคกุลประธานกรรมการEP - EP - EP - EP - EP - EP - EP - EP - EP - EP -
นายยุทธ ชินสุภัคกุลชินสุภัคกุลประธานกรรมการบริหารEP - EP - EP - EP - EP - EP - EP - EP - EP - EP -
นายวีระ เหล่าวิทวัสเหล่าวิทวัสกรรมการผู้จัดการ
นายแดน ชินสุภัคกุลชินสุภัคกุลกรรมการ
นางสุมาลี อ่องจริตอ่องจริตกรรมการPF - TH - TPROP - WIIK - PF - TH - TPROP - WIIK - PF - TH - WIIK - PF - TH - AQ - WIIK - PF - AQUA - WIIK - PF - AQUA - WIIK - PF - AQUA - PF - WIIK -
น.ส.รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์กรรมการKAMART - GREEN - KAMART - KAMART - KC - KAMART - KC - AQ - AQ -
นายอารักษ์ ราษฎร์บริหารราษฎร์บริหารกรรมการ
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูรอัศวินทรางกูรกรรมการอิสระ
พลเอกอดิศร สุวรรณตราสุวรรณตรากรรมการอิสระ
นายชาลี ดิษฐลักษณดิษฐลักษณกรรมการอิสระ
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูรอัศวินทรางกูรประธานกรรมการตรวจสอบ
พลเอกอดิศร สุวรรณตราสุวรรณตรากรรมการตรวจสอบ
นายชาลี ดิษฐลักษณดิษฐลักษณกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3