ESTAR 1 ( -0.01 -1.59% )

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ ESTAR “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายอานันท์ ปันยารชุนปันยารชุนประธานกรรมการ
นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์เจริญรัชต์ภาคย์ประธานกรรมการบริหาร
นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณทีปสุวรรณรองประธานกรรมการSCP - TGCI - TPIPL - TSTH - TGCI - TPIPL - TSTH - TGCI - TSTH - TGCI - TPIPL - BLAND - LTX - TSTH - BLAND - LTX - TGCI - TPIPL - TSTH - BLAND - LTX - TGCI - TPIPL - TSTH - BLAND - COTTO - LTX - TPIPL - BLAND - TSTH - BLAND - TPIPL - BLAND - TPIPL - TSTH - BLAND - TPIPL - BLAND - TPIPL - COTTO -
นายรัตนชัย ผาตินาวินผาตินาวินกรรมการผู้จัดการTICON - TICON - TICON - TICON - TICON -
นายทวีผล คงเสรีคงเสรีกรรมการ
นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์เจริญรัชต์ภาคย์กรรมการ
นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญวงศ์จงใจหาญกรรมการ
นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุลสุขพรชัยกุลกรรมการ
นายอานันท์ ปันยารชุนปันยารชุนกรรมการอิสระ
นายปรีชา อุ่นจิตติอุ่นจิตติกรรมการอิสระ
นายสมฤทธิ์ ศรีทองดีศรีทองดีกรรมการอิสระ
นางสุนันทา เตียสุวรรณ์เตียสุวรรณ์กรรมการอิสระPDJ - PDJ - PDJ - PDJ - PDJ -
นายปรีชา อุ่นจิตติอุ่นจิตติประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสมฤทธิ์ ศรีทองดีศรีทองดีกรรมการตรวจสอบ
นางสุนันทา เตียสุวรรณ์เตียสุวรรณ์กรรมการตรวจสอบPDJ - PDJ - PDJ - PDJ - PDJ -
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3