GBX 2 ( 0.21 14.48% )

บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ GBX “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายโอฬาร คูหาเปรมกิจคูหาเปรมกิจประธานกรรมการGBX - GBX - GBX - GBX - GBX - GBX -
นายโสฬส สาครวิศวสาครวิศวกรรมการผู้จัดการ
นายธราภุช คูหาเปรมกิจคูหาเปรมกิจกรรมการ
นายสมชาย สกุลสุรรัตน์สกุลสุรรัตน์กรรมการอิสระ
นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์พงษ์พิทักษ์กรรมการอิสระ
นายสุพร ธรรมมารักษ์ธรรมมารักษ์กรรมการอิสระ
นายสมชาย สกุลสุรรัตน์สกุลสุรรัตน์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์พงษ์พิทักษ์กรรมการตรวจสอบ
นายสุพร ธรรมมารักษ์ธรรมมารักษ์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3