GENCO 1 ( -0.02 -1.98% )

บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ GENCO “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายอัศวิน วิภูศิริวิภูศิริประธานกรรมการบริหาร
นายรณชัย ตันตระกูลตันตระกูลกรรมการผู้จัดการ
นายอัศวิน วิภูศิริวิภูศิริกรรมการ
นายเดชพล วิภูศิริวิภูศิริกรรมการ
นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริวิภูศิริกรรมการGENCO - GENCO - GENCO - GENCO - GENCO - GENCO -
นายพสุ โลหารชุนโลหารชุนกรรมการ
นายอังคณี วรทรัพย์วรทรัพย์กรรมการอิสระ
พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย์ประคองทรัพย์กรรมการอิสระ
น.ส.นวรัตน์ อโนมะศิริอโนมะศิริกรรมการอิสระ
นายจักรรัฐ เลิศโอภาสเลิศโอภาสกรรมการอิสระ
นายอังคณี วรทรัพย์วรทรัพย์ประธานกรรมการตรวจสอบ
พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย์ประคองทรัพย์กรรมการตรวจสอบ
น.ส.นวรัตน์ อโนมะศิริอโนมะศิริกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3