GFM 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 08 พฤศจิกายน 2561

บอร์ดบริหาร “ GFM “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายอัญชตรรถ เตชะมาถาวรเตชะมาถาวรประธานกรรมการGFM -
น.ส.ศรีแพร เตชะมาถาวรเตชะมาถาวรประธานกรรมการบริหารGFM -
น.ส.ศรีแพร เตชะมาถาวรเตชะมาถาวรกรรมการผู้จัดการGFM -
นายบุญตั้ง เตชะมาถาวรเตชะมาถาวรกรรมการGFM -
นายภุชงค์ เตชะมาถาวรเตชะมาถาวรกรรมการGFM -
นายสิทธิชัย เตชะมาถาวรเตชะมาถาวรกรรมการGFM -
นายอุเทน คงสุนทรกิจกุลคงสุนทรกิจกุลกรรมการอิสระ
น.ส.เสาวณิตย์ พิศุทธิ์นารากูลพิศุทธิ์นารากูลกรรมการอิสระ
นายอนุชา กุลวิสุทธิ์กุลวิสุทธิ์กรรมการอิสระ
นายอุเทน คงสุนทรกิจกุลคงสุนทรกิจกุลประธานกรรมการตรวจสอบ
น.ส.เสาวณิตย์ พิศุทธิ์นารากูลพิศุทธิ์นารากูลกรรมการตรวจสอบ
นายอนุชา กุลวิสุทธิ์กุลวิสุทธิ์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3