GFPT 11 ( -0.20 -1.74% )

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ GFPT “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษมศิริมงคลเกษมประธานกรรมการGFPT - GFPT - GFPT - GFPT - GFPT - GFPT -
นายอนันต์ ศิริมงคลเกษมศิริมงคลเกษมประธานกรรมการบริหาร
นายวิรัช ศิริมงคลเกษมศิริมงคลเกษมรองประธานกรรมการGFPT - GFPT - GFPT - GFPT - GFPT - GFPT -
นายวิรัช ศิริมงคลเกษมศิริมงคลเกษมกรรมการผู้จัดการGFPT - GFPT - GFPT - GFPT - GFPT - GFPT -
นายอนันต์ ศิริมงคลเกษมศิริมงคลเกษมกรรมการ
นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัยอิงโพธิ์ชัยกรรมการ
น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษมศิริมงคลเกษมกรรมการGFPT - GFPT - GFPT - GFPT - GFPT - GFPT - GFPT -
นายสุจิน ศิริมงคลเกษมศิริมงคลเกษมกรรมการGFPT - GFPT - GFPT - GFPT - GFPT - GFPT -
นายสาธิต กรเณศกรเณศกรรมการอิสระ
นายปารเมศ เหตระกูลเหตระกูลกรรมการอิสระ
นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชคพิเชษฐวณิชย์โชคกรรมการอิสระSORKON - SSF - TASCO - SORKON - SSF - TASCO - SORKON - SSF - INET - SORKON - SSF - INET - INET - SORKON - SSF - INET - SORKON - SSF - INET - SORKON - SSF -
นายสาธิต กรเณศกรเณศประธานกรรมการตรวจสอบ
นายปารเมศ เหตระกูลเหตระกูลกรรมการตรวจสอบ
นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชคพิเชษฐวณิชย์โชคกรรมการตรวจสอบSORKON - SSF - TASCO - SORKON - SSF - TASCO - SORKON - SSF - INET - SORKON - SSF - INET - INET - SORKON - SSF - INET - SORKON - SSF - INET - SORKON - SSF -
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3