GLOBAL 23 ( -0.30 -1.31% )

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ GLOBAL “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจรรุจิเกียรติกำจรประธานกรรมการSEAOIL - SEAOIL - SEAOIL - SEAOIL - SEAOIL - SEAOIL - SEAOIL - ABM -
นายวิทูร สุริยวนากุลสุริยวนากุลประธานคณะกรรมการบริหารBLAND - GLOBAL - BLAND - GLOBAL - BLAND - BLAND - GLOBAL - GLOBAL - GLOBAL -
นายวิทูร สุริยวนากุลสุริยวนากุลกรรมการBLAND - GLOBAL - BLAND - GLOBAL - BLAND - BLAND - GLOBAL - GLOBAL - GLOBAL -
นายอนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลกรรมการGLOBAL - GLOBAL - SRICHA - SRICHA - GLOBAL - SRICHA - GLOBAL - SRICHA - GLOBAL - GLOBAL -
นางวารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลกรรมการGLOBAL - GLOBAL -
นายขจรเดช แสงสุพรรณแสงสุพรรณกรรมการ
นายนิธิ ภัทรโชคภัทรโชคกรรมการ
นายพิชิต ไม้พุ่มไม้พุ่มกรรมการ
นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจรรุจิเกียรติกำจรกรรมการอิสระSEAOIL - SEAOIL - SEAOIL - SEAOIL - SEAOIL - SEAOIL - SEAOIL - ABM -
นางพรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ทิวาวรรณวงศ์กรรมการอิสระ
นายสุรศักดิ์ จันโทริจันโทริกรรมการอิสระ
นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนมศักดิ์พันธ์พนมกรรมการอิสระ
นางพรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ทิวาวรรณวงศ์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุรศักดิ์ จันโทริจันโทริกรรมการตรวจสอบ
นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนมศักดิ์พันธ์พนมกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3