GRAND 1 ( -0.02 -3.51% )

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ GRAND “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายวัชรกิติ วัชโรทัยวัชโรทัยประธานกรรมการ
นายวิชัย ทองแตงทองแตงประธานกรรมการบริหารBDMS - FORTH - RPC - BDMS - FORTH - TWZ - FSMART - SGF - TWZ - BDMS - BDMS - BDMS -
นายนพดล มิ่งจินดามิ่งจินดาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายวิชัย ทองแตงทองแตงกรรมการBDMS - FORTH - RPC - BDMS - FORTH - TWZ - FSMART - SGF - TWZ - BDMS - BDMS - BDMS -
น.ส.สุมาลี หวังประกอบสุขหวังประกอบสุขกรรมการTPROP - TPROP -
นายวิทวัส วิภากุลวิภากุลกรรมการ
นายสุรเดช นฤหล้านฤหล้ากรรมการGRAND - GRAND -
นายอมรินทร์ นฤหล้านฤหล้ากรรมการBROOK - GRAND - BROOK - GRAND - BROOK - GRAND - BROOK - GRAND - BROOK - BROOK - GRAND - BROOK - GRAND - BROOK - BROOK - GRAND - BROOK - BROOK -
นายอัศวิน รักมนุษย์รักมนุษย์กรรมการ
นางพรศิริ มโนหาญมโนหาญกรรมการอิสระ
นายบรรลือ ฉันทาดิศัยฉันทาดิศัยกรรมการอิสระ
นายพรชัย กิตติปัญญางามกิตติปัญญางามกรรมการอิสระ
นายอมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริกรรมการอิสระGRAND - GRAND - GRAND -
นายบรรลือ ฉันทาดิศัยฉันทาดิศัยประธานกรรมการตรวจสอบ
นายพรชัย กิตติปัญญางามกิตติปัญญางามกรรมการตรวจสอบ
นายอมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริกรรมการตรวจสอบGRAND - GRAND - GRAND -
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3