HEMRAJ 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 08 พฤศจิกายน 2561

บอร์ดบริหาร “ HEMRAJ “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายชวลิต เศรษฐเมธีกุลเศรษฐเมธีกุลประธานคณะกรรมการSGF - SGF - SGF - SGF - SGF - SGF - EFORL - SGF - EFORL - EFORL -
นายธงชัย ศรีสมบูรณานนท์ศรีสมบูรณานนท์ประธานกรรมการบริหาร
นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดนริชาร์ดกรรมการผู้จัดการ
นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุลจิรัฐติกาลสกุลกรรมการ
น.ส.ปัทมา หอรุ่งเรืองหอรุ่งเรืองกรรมการ
นายธงชัย ศรีสมบูรณานนท์ศรีสมบูรณานนท์กรรมการ
นายวิกิจ หอรุ่งเรืองหอรุ่งเรืองกรรมการHEMRAJ -
นายถาวร อนันต์คูศรีอนันต์คูศรีกรรมการ
นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรืองหอรุ่งเรืองกรรมการHEMRAJ - HEMRAJ -
นายสุทธิพันธุ์ จารุมณีจารุมณีกรรมการอิสระ
นางพรรณี วรวุฒิจงสถิตวรวุฒิจงสถิตกรรมการอิสระ
นายปีเตอร์ จอห์น เอ็ดมันสันจอห์นกรรมการอิสระ
นายสมพงษ์ วนาภาวนาภากรรมการอิสระ
นายสุทธิพันธุ์ จารุมณีจารุมณีประธานกรรมการตรวจสอบ
นางพรรณี วรวุฒิจงสถิตวรวุฒิจงสถิตกรรมการตรวจสอบ
นายปีเตอร์ จอห์น เอ็ดมันสันจอห์นกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3