HMPRO 14 ( -0.40 -2.84% )

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ HMPRO “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายอภิลาศ โอสถานนท์โอสถานนท์กรรมการอิสระ
นายอภิลาศ โอสถานนท์โอสถานนท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายอนันต์ อัศวโภคินอัศวโภคินประธานกรรมการLH - MANRIN - LH - MANRIN - LH - LH - MANRIN - LH - LH - MANRIN - LH - MANRIN - LH - LH - MANRIN - LH -
นายมานิต อุดมคุณธรรมอุดมคุณธรรมประธานคณะกรรมการบริหารHMPRO - HMPRO - HMPRO - HMPRO - HMPRO - HMPRO - HMPRO - HMPRO - HMPRO - HMPRO -
นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุลธรรมพรหมกุลกรรมการผู้จัดการHMPRO - HMPRO - HMPRO - HMPRO - HMPRO - HMPRO - HMPRO - HMPRO - HMPRO - HMPRO -
นายจุมพล มีสุขมีสุขกรรมการ
นายนพร สุนทรจิตต์เจริญสุนทรจิตต์เจริญกรรมการ
นายมานิต อุดมคุณธรรมอุดมคุณธรรมกรรมการHMPRO - HMPRO - HMPRO - HMPRO - HMPRO - HMPRO - HMPRO - HMPRO - HMPRO - HMPRO -
นายรัตน์ พานิชพันธ์พานิชพันธ์กรรมการPRIN -
นางสุวรรณา พุทธประสาทพุทธประสาทกรรมการ
นายอาชวิณ อัศวโภคินอัศวโภคินกรรมการ
นายทวีวัฒน์ ตติยมณีกุลตติยมณีกุลกรรมการอิสระ
นายชนินทร์ รุนสำราญรุนสำราญกรรมการอิสระ
นายพงส์ สารสินสารสินกรรมการอิสระDCON -
นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์เลิศหิรัญวงศ์กรรมการอิสระ
นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์เลิศหิรัญวงศ์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายทวีวัฒน์ ตติยมณีกุลตติยมณีกุลกรรมการตรวจสอบ
นายชนินทร์ รุนสำราญรุนสำราญกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3