IEC 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ IEC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายภูษณ ปรีย์มาโนชปรีย์มาโนชประธานกรรมการIEC - IEC - IEC - IEC - IEC -
นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธวิชชาวุธประธานกรรมการบริหาร
นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธวิชชาวุธรองประธานกรรมการ
นายภูษณ ปรีย์มาโนชปรีย์มาโนชกรรมการผู้อำนวยการใหญ่IEC - IEC - IEC - IEC - IEC -
นายอรรถวุฒิ เลาหภักดีเลาหภักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (รักษาการ)
ร.ท.สมศักดิ์ ยมะสมิตยมะสมิตกรรมการ
นายไพโรจน์ สัตยธรรมสัตยธรรมกรรมการ
นายเมธา ธรรมวิหารธรรมวิหารกรรมการ
นายสุธี ผ่องไพบูลย์ผ่องไพบูลย์กรรมการอิสระ
นายสุธี ผ่องไพบูลย์ผ่องไพบูลย์ประธานกรรมการตรวจสอบ
ร.ท.สุพรชัย ศิริโวหารศิริโวหารกรรมการตรวจสอบ
นายประเจิด สุขแก้วสุขแก้วกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3