IFEC 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ IFEC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์เตชะไชยวงศ์ประธานกรรมการIFEC - IFEC - IFEC - IFEC - DCORP - DCORP -
นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ถาวรวัฒนยงค์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารIFEC - IFEC - IFEC - IFEC - IFEC - IFEC -
นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ถาวรวัฒนยงค์ประธานกรรมการบริหารIFEC - IFEC - IFEC - IFEC - IFEC - IFEC -
นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ถาวรวัฒนยงค์รองประธานกรรมการIFEC - IFEC - IFEC - IFEC - IFEC - IFEC -
นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์พรทรัพย์อนันต์กรรมการ
นายแชมป์ ศรีโชคชัยศรีโชคชัยกรรมการIFEC - IFEC - IFEC - IFEC - IFEC -
นายฐนวัฒน์ จันทรสุวรรณจันทรสุวรรณกรรมการ
นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ฤทธิไพโรจน์กรรมการIFEC - IFEC - IFEC - IFEC -
นายอภิชาติ อาภาภิรมอาภาภิรมกรรมการอิสระ
นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุลองค์พิพัฒนกุลกรรมการอิสระ
นายชญตว์ วิทยานนท์เอกทวีวิทยานนท์เอกทวีกรรมการอิสระ
นายอภิชาติ อาภาภิรมอาภาภิรมประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุลองค์พิพัฒนกุลกรรมการตรวจสอบ
นายชญตว์ วิทยานนท์เอกทวีวิทยานนท์เอกทวีกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3