IHL 5 ( -0.04 -0.88% )

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ IHL “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายธีระ วิภูชนินวิภูชนินประธานกรรมการ
นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ประธานกรรมการบริหารIHL - IHL - IHL - IHL - IHL - CRANE - IHL - MODERN - IHL - MODERN - IHL - MODERN - IHL - MODERN - IHL - MODERN -
นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์รองประธานกรรมการIHL - IHL - IHL - IHL - IHL - CRANE - IHL - MODERN - IHL - MODERN - IHL - MODERN - IHL - MODERN - IHL - MODERN -
นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์กรรมการผู้จัดการIHL - IHL - IHL - IHL - IHL - CRANE - IHL - MODERN - IHL - MODERN - IHL - MODERN - IHL - MODERN - IHL - MODERN -
น.ส.ชุติมา บุษยโภคะบุษยโภคะกรรมการIHL - IHL - IHL - IHL - IHL - IHL - IHL - IHL - IHL - IHL - IHL - IHL - IHL -
นายอวยชัย มติธนวิรุฬห์มติธนวิรุฬห์กรรมการ
นายทักษะ บุษยโภคะบุษยโภคะกรรมการ
นายนิติ เนื่องจำนงค์เนื่องจำนงค์กรรมการCEN - MODERN - TPAC - MODERN - TPAC - MODERN - TPAC - MODERN - TPAC - MODERN - TPAC - MODERN - TPAC - MODERN - TPAC - MODERN - MODERN - TPAC - TPAC - MODERN - TPAC -
นายธีระ วิภูชนินวิภูชนินกรรมการอิสระ
นายพรรณพ ชะระไสย์ชะระไสย์กรรมการอิสระ
นายสมชาติ ลิมปานุภาพลิมปานุภาพกรรมการอิสระ
นายวิบูลย์ สิทธาพรสิทธาพรกรรมการอิสระ
นายพรรณพ ชะระไสย์ชะระไสย์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสมชาติ ลิมปานุภาพลิมปานุภาพกรรมการตรวจสอบ
นายวิบูลย์ สิทธาพรสิทธาพรกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3