ILINK 7 ( 0.15 2.17% )

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ ILINK “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสมบัติ อนันตรัมพรอนันตรัมพรประธานกรรมการILINK - ILINK - ILINK - ILINK - ILINK - ITEL - ILINK - ITEL - ILINK - ITEL - ILINK - ITEL -
นายสมบัติ อนันตรัมพรอนันตรัมพรกรรมการผู้จัดการILINK - ILINK - ILINK - ILINK - ILINK - ITEL - ILINK - ITEL - ILINK - ITEL - ILINK - ITEL -
นางชลิดา อนันตรัมพรอนันตรัมพรกรรมการผู้จัดการILINK - ILINK - ILINK - ILINK - ILINK - ITEL - ILINK - ITEL - ILINK - ITEL - ILINK - ITEL -
น.ส.ขวัญตา มีสมพรมีสมพรกรรมการILINK - ILINK - ILINK - ILINK -
นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์เทียมอุดมฤกษ์กรรมการ
นางเพ็ญศรี จันต๊ะคาดจันต๊ะคาดกรรมการ
นายณัฐนัย อนันตรัมพรอนันตรัมพรกรรมการILINK - ILINK - ILINK - ILINK - ILINK -
นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัยดิเรกวัฒนชัยกรรมการอิสระ
พลเอกภานุมาต สีวะราสีวะรากรรมการอิสระ
นางเสาวนีย์ กมลบุตรกมลบุตรกรรมการอิสระ
นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัยดิเรกวัฒนชัยประธานกรรมการตรวจสอบ
พลเอกภานุมาต สีวะราสีวะรากรรมการตรวจสอบ
นางเสาวนีย์ กมลบุตรกมลบุตรกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3