INTUCH 64 ( 0.00 0.00% )

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ INTUCH “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายวิรัช อภิเมธีธำรงอภิเมธีธำรงประธานคณะกรรมการ
นายสมประสงค์ บุญยะชัยบุญยะชัยประธานกรรมการบริหาร
นายสมประสงค์ บุญยะชัยบุญยะชัยกรรมการผู้อำนวยการ (รักษาการ)
นายบุน สวอน ฟูสวอนกรรมการ
นายสมชาย ศุภธาดาศุภธาดากรรมการอิสระ
นายวิทิต ลีนุตพงษ์ลีนุตพงษ์กรรมการอิสระ
นายชลาลักษณ์ บุนนาคบุนนาคกรรมการอิสระ
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์กรรมการอิสระ
น.ส.โสภาวดี เลิศมนัสชัยเลิศมนัสชัยกรรมการอิสระ
นายสมชาย ศุภธาดาศุภธาดาประธานกรรมการตรวจสอบ
นายชลาลักษณ์ บุนนาคบุนนาคกรรมการตรวจสอบ
น.ส.โสภาวดี เลิศมนัสชัยเลิศมนัสชัยกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3