KBANK 121 ( -1.50 -1.22% )

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ KBANK “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายบัณฑูร ล่ำซำล่ำซำประธานกรรมการMTI - MTI - MTI - MTI - MTI - MTI -
นายสมชาย บุลสุขบุลสุขรองประธานกรรมการ
นายกฤษฎา ล่ำซำล่ำซำรองประธานกรรมการ
นายบัณฑูร ล่ำซำล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารMTI - MTI - MTI - MTI - MTI - MTI -
นายปรีดี ดาวฉายดาวฉายกรรมการผู้จัดการ
นายธีรนันท์ ศรีหงส์ศรีหงส์กรรมการผู้จัดการ
นางสุจิตพรรณ ล่ำซำล่ำซำกรรมการ
นายอภิชัย จันทรเสนจันทรเสนกรรมการ
นายสมเกียรติ ศิริชาติไชยศิริชาติไชยกรรมการ
นายรพี สุจริตกุลสุจริตกุลกรรมการ
นายสมชาย บุลสุขบุลสุขกรรมการอิสระ
คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์กีระนันทน์กรรมการอิสระ
นายไพรัช ธัชยพงษ์ธัชยพงษ์กรรมการอิสระ
น.ต.นลินี ไพบูลย์ไพบูลย์กรรมการอิสระ
นายสราวุฒิ อยู่วิทยาอยู่วิทยากรรมการอิสระ
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์อัมระนันทน์กรรมการอิสระ
นายกลินท์ สารสินสารสินกรรมการอิสระ
นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์สุรทิณฑ์กรรมการอิสระ
คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์กีระนันทน์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสมชาย บุลสุขบุลสุขกรรมการตรวจสอบ
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์อัมระนันทน์กรรมการตรวจสอบ
นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์สุรทิณฑ์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3