KC 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ KC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายเอกกมล คีรีวัฒน์คีรีวัฒน์ประธานกรรมการ
นายชาย งามอัจฉริยะกุลงามอัจฉริยะกุลประธานกรรมการบริหารKC -
นายชาย งามอัจฉริยะกุลงามอัจฉริยะกุลกรรมการผู้จัดการKC -
นายสมชัย วนาวิทยวนาวิทยกรรมการ
นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุลงามอัจฉริยะกุลกรรมการ
น.ส.เพียงใจ แซ่โง้วแซ่โง้วกรรมการKC - KC - KC - KC - KC - KC - KC - KC - KC - KC -
นายธนกฤษณ์ งามอัจฉริยะกุลงามอัจฉริยะกุลกรรมการ
นางธัญรัศมิ์ เศรษฐสิริวุฒิเศรษฐสิริวุฒิกรรมการKC -
นายเอกกมล คีรีวัฒน์คีรีวัฒน์กรรมการอิสระ
นายสุเมธ เลิศตันติสุนทรเลิศตันติสุนทรกรรมการอิสระ
นายสุนทร อาจอำนวยวิภาสอาจอำนวยวิภาสกรรมการอิสระ
น.ส.วิไลพร พันธ์ศรีมังกรพันธ์ศรีมังกรกรรมการอิสระ
นายสุนทร อาจอำนวยวิภาสอาจอำนวยวิภาสประธานกรรมการตรวจสอบ
น.ส.วิไลพร พันธ์ศรีมังกรพันธ์ศรีมังกรกรรมการตรวจสอบ
นายสุเมธ เลิศตันติสุนทรเลิศตันติสุนทรกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3