KSL 5 ( -0.12 -2.60% )

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ KSL “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายมนู เลียวไพโรจน์เลียวไพโรจน์ประธานกรรมการ
นายจำรูญ ชินธรรมมิตร์ชินธรรมมิตร์ประธานกรรมการบริหารKSL - SST - KSL - SST - KSL - SST - KSL - SST - KSL - SST - KSL - SST - SST - KSL - SST -
นายจำรูญ ชินธรรมมิตร์ชินธรรมมิตร์กรรมการผู้จัดการใหญ่KSL - SST - KSL - SST - KSL - SST - KSL - SST - KSL - SST - KSL - SST - SST - KSL - SST -
นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์กรรมการTSTE - KSL - TSTE - KSL - TSTE - KSL - TSTE - TSTE - TSTE - TSTE - TSTE - TSTE - TSTE -
นายพรศิลป์ แต้มศิริชัยแต้มศิริชัยกรรมการKSL - SMIT - KSL - SMIT - KSL - SMIT - KSL - SMIT - SMIT - KSL - SMIT - KSL - SMIT - SMIT - KSL - SMIT - SMIT -
นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ชินธรรมมิตร์กรรมการKSL - SST - KSL - SST - KSL - SST - KSL - SST - KSL - SST - KSL - SST - MM - SST - KSL - SST - MM -
นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์ชุณหโรจน์ฤทธิ์กรรมการ
น.ส.ดวงแข ชินธรรมมิตร์ชินธรรมมิตร์กรรมการKSL - SST - KSL - SST - KSL - SST - KSL - SST - KSL - SST - MM - KSL - SST - MM - SST - KSL - SST - MM - KSL - MM - SST - SST - MM - KSL - MM - SST -
น.ส.ดวงดาว ชินธรรมมิตร์ชินธรรมมิตร์กรรมการKSL - SST - KSL - SST - KSL - SST - KSL - SST - KSL - SST - KSL - SST - MM - SST - KSL - SST - MM - KSL - MM - SST - SST - MM - KSL - MM - SST -
นายธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ภากรศิริวงศ์กรรมการ
นายชลัช ชินธรรมมิตร์ชินธรรมมิตร์กรรมการKSL - KSL - KSL - KSL - KSL - KSL - KSL -
นายชาตรี ชินธรรมมิตร์ชินธรรมมิตร์กรรมการKSL - KSL - KSL - KSL - KSL - KSL - KSL -
นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์โตการัณยเศรษฐ์กรรมการKSL - KSL - KSL - KSL -
นายธวัทชัย โรจนะโชติกุลโรจนะโชติกุลกรรมการKSL - KSL - KSL - KSL - KSL - KSL - KSL -
นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์ชินธรรมมิตร์กรรมการKSL - KSL - KSL - KSL - KSL - KSL - KSL -
นางอินทิรา สุขะนินทร์สุขะนินทร์กรรมการKSL - SST - KSL - SST - KSL - SST - KSL - SST - KSL - SST - KSL - SST - SST - KSL - SST -
นายมนู เลียวไพโรจน์เลียวไพโรจน์กรรมการอิสระ
นายประมูล วิเชียรสินธุ์วิเชียรสินธุ์กรรมการอิสระ
พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญบำเพ็ญบุญกรรมการอิสระ
นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ลีละเกษมฤกษ์กรรมการอิสระ
นายการุณ กิตติสถาพรกิตติสถาพรกรรมการอิสระ
นายวรภัทร โตธนะเกษมโตธนะเกษมกรรมการอิสระ
น.ส.นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์พินัยนิติศาสตร์กรรมการอิสระ
นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ลีละเกษมฤกษ์ประธานกรรมการตรวจสอบ
น.ส.นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์พินัยนิติศาสตร์กรรมการตรวจสอบ
นายการุณ กิตติสถาพรกิตติสถาพรกรรมการตรวจสอบ
นายวรภัทร โตธนะเกษมโตธนะเกษมกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3