KTB 11 ( -0.10 -0.88% )

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ KTB “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่มภู่ชอุ่มประธานกรรมการ
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์ประธานกรรมการบริหาร
นายวรภัค ธันยาวงษ์ธันยาวงษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายสมชาย พูลสวัสดิ์พูลสวัสดิ์กรรมการ
นายสุพันธุ์ มงคลสุธีมงคลสุธีกรรมการTKS - TKS - TKS - TKS - TKS - TKS - TKS - TKS - TKS - TKS -
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุลพาราพันธกุลกรรมการ
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่มภู่ชอุ่มประธานกรรมการอิสระ
นายนนทิกร กาญจนะจิตรากาญจนะจิตรากรรมการอิสระ
นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศวิภัติภูมิประเทศกรรมการอิสระ
นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์กิตยารักษ์กรรมการอิสระ
นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ธนบุณยวัฒน์กรรมการอิสระ
พลโทอนันตพร กาญจนรัตน์กาญจนรัตน์กรรมการอิสระ
นายดิสทัต โหตระกิตย์โหตระกิตย์กรรมการอิสระ
นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์กิตยารักษ์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายนนทิกร กาญจนะจิตรากาญจนะจิตรากรรมการตรวจสอบ
พลโทอนันตพร กาญจนรัตน์กาญจนรัตน์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3