KYE 426 ( 6.00 1.43% )

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ KYE “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายประพัฒน์ โพธิวรคุณโพธิวรคุณประธานกรรมการ
นายประพัฒน์ โพธิวรคุณโพธิวรคุณประธานกรรมการบริหาร
นายซาดาฮิโร โทมิตะโทมิตะรองประธานกรรมการ
นายซาดาฮิโร โทมิตะโทมิตะกรรมการผู้จัดการ
นายอิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์หรรษาจรูญโรจน์กรรมการ
นายทาเคโนริ อะดาชิอะดาชิกรรมการ
นายทาดาชิ มัทซึโมโตมัทซึโมโตกรรมการ
นายมิโนรุ ฮากิวาราฮากิวารากรรมการ
นายยูจิ ซูวะซูวะกรรมการ
นายริวโซะ คุโรคุโรกรรมการ
นายประพนธ์ โพธิวรคุณโพธิวรคุณกรรมการ
นายโกมล วงศ์ทองศรีวงศ์ทองศรีกรรมการ
นายอคิระ นาคามิชินาคามิชิกรรมการ
นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์พานิชพัฒน์กรรมการอิสระ
พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรีอินทรสุขศรีกรรมการอิสระ
นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์วิสุทธิพันธ์กรรมการอิสระ
นายมนู เลียวไพโรจน์เลียวไพโรจน์กรรมการอิสระ
นายธนบดี กุสินทร์เกิดกุสินทร์เกิดกรรมการอิสระ
นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์พานิชพัฒน์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์วิสุทธิพันธ์กรรมการตรวจสอบ
นายธนบดี กุสินทร์เกิดกุสินทร์เกิดกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3