LANNA 9 ( 0.05 0.54% )

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ LANNA “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสมเกียรติ ลิมทรงลิมทรงประธานกรรมการASIAN - BLA - CHOTI - CM - CPL - FMT - GFPT - KYE - LANNA - LEE - TC - THIP - TIP - TIPCO - PPPM - ASIAN - CHOTI - CM - CPL - KYE - LEE - TC - THIP - TIPCO - ASIAN - TC - THIP - ASIAN - CHOTI - CPL - LEE - TC - THIP - TIPCO - TIPCO - ASIAN - CHOTI - LEE - TC - THIP - TIPCO - ASIAN - CHOTI - LEE - TC - THIP - TIPCO - ASIAN - CHOTI - LEE - TC - THIP - TIPCO - TIPCO - ASIAN -
นายไกรสีห์ ศิริรังษีศิริรังษีประธานกรรมการบริหารLANNA - LANNA - LANNA - LANNA - LANNA - LANNA - LANNA - LANNA - LANNA - LANNA -
นายพอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์ไฮน์กรรมการ
นายวันชัย โตสมบุญโตสมบุญกรรมการ
นายธนญ ตันติสุนทรตันติสุนทรกรรมการ
นายวิสิฐ ตันติสุนทรตันติสุนทรกรรมการLANNA - LANNA - LANNA - MPG - LANNA - MPG - LANNA - LANNA - MPG - LANNA - LANNA - LANNA - LANNA -
นายไกรสีห์ ศิริรังษีศิริรังษีกรรมการLANNA - LANNA - LANNA - LANNA - LANNA - LANNA - LANNA - LANNA - LANNA - LANNA -
นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุลศุภสวัสดิ์กุลกรรมการ
นายพิลาศ พันธโกศลพันธโกศลกรรมการ
นายอนันต์ เล้าหเรณูเล้าหเรณูกรรมการ
นายวรเทพ รางชัยกุลรางชัยกุลกรรมการ
นายผดุง เตชะศรินทร์เตชะศรินทร์กรรมการอิสระ
นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์ตัณฑรัตน์กรรมการอิสระ
นายอนันต์ ศิริพงศ์ศิริพงศ์กรรมการอิสระ
นางดวงกมล สุชาโตสุชาโตกรรมการอิสระ
นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์จิรายุวานนท์กรรมการอิสระ
นายผดุง เตชะศรินทร์เตชะศรินทร์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์ตัณฑรัตน์กรรมการตรวจสอบ
นางดวงกมล สุชาโตสุชาโตกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3