บอร์ดบริหาร “ “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายศุภกร พลกุลพลกุลประธานกรรมการ
น.ส.ณีรนุช ณ ระนองประธานกรรมการบริหาร
น.ส.ณีรนุช ณ ระนองรองประธานกรรมการ
นายประเสริฐพงศ์ บูลภักดิ์บูลภักดิ์กรรมการ
นายวีรพันธ์ ณ ระนองกรรมการ
นายอภินันท์ ปัญญากรปัญญากรกรรมการ
นางสาวฌญา ศุขจรัสศุขจรัสกรรมการ
นางสาวฉัฐมาพร โตการัณยเศรษฐ์โตการัณยเศรษฐ์กรรมการ
นายศุภกร พลกุลพลกุลกรรมการอิสระ
ดร.จตุพร สังขวรรณสังขวรรณกรรมการอิสระ
นางสาวชนัญธร อัศวภูบดีอัศวภูบดีกรรมการอิสระ
นายศุภกร พลกุลพลกุลประธานกรรมการตรวจสอบ
ดร.จตุพร สังขวรรณสังขวรรณรองประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสาวชนัญธร อัศวภูบดีอัศวภูบดีกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3