MAJOR 19 ( 0.10 0.53% )

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ MAJOR “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสมใจนึก เองตระกูลเองตระกูลประธานกรรมการ
นายวิชา พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ประธานกรรมการบริหารMAJOR - MAJOR - ERW - MAJOR - ERW - MAJOR - MAJOR - MAJOR - SAMART - MAJOR - SAMART - MAJOR - MAJOR - MAJOR -
นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์องค์วาสิฏฐ์รองประธานกรรมการ
นายวิชา พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์กรรมการMAJOR - MAJOR - ERW - MAJOR - ERW - MAJOR - MAJOR - MAJOR - SAMART - MAJOR - SAMART - MAJOR - MAJOR - MAJOR -
นางภารดี พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์กรรมการMAJOR - MAJOR - MAJOR - MAJOR - MAJOR - MAJOR - MAJOR - MAJOR - MAJOR - VRANDA - MAJOR -
นายธนกร ปุลิเวคินทร์ปุลิเวคินทร์กรรมการ
นายวิชัย พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์กรรมการ
นายสมใจนึก เองตระกูลเองตระกูลกรรมการอิสระ
นายชัย จรุงธนาภิบาลจรุงธนาภิบาลกรรมการอิสระ
นายวัลลภ ตั้งตรงจิตรตั้งตรงจิตรกรรมการอิสระ
นายนฤนาท รัตนะกนกรัตนะกนกกรรมการอิสระZMICO - ZMICO -
ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละโลหะชาละกรรมการอิสระ
นายเสถียร ภู่ประเสริฐภู่ประเสริฐกรรมการอิสระIFEC - IFEC - IFEC - IFEC - PR9 - PR9 -
นายชัย จรุงธนาภิบาลจรุงธนาภิบาลประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวัลลภ ตั้งตรงจิตรตั้งตรงจิตรกรรมการตรวจสอบ
นายนฤนาท รัตนะกนกรัตนะกนกกรรมการตรวจสอบZMICO - ZMICO -
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3