MATI 6 ( -0.15 -2.33% )

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ MATI “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายขรรค์ชัย บุนปานบุนปานประธานกรรมการMATI - MATI - MATI - MATI - MATI - MATI - MATI -
นายขรรค์ชัย บุนปานบุนปานประธานกรรมการบริหารMATI - MATI - MATI - MATI - MATI - MATI - MATI -
นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ทรัพย์นิรันดร์รองประธานกรรมการ
นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ปาริจฉัตต์รองประธานกรรมการ
นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์มงคลไชยสิทธิ์รองประธานกรรมการ
นายฐากูร บุนปานบุนปานกรรมการผู้จัดการ
น.ส.สุจรรยา วุฒิพงศ์ชัยกิจวุฒิพงศ์ชัยกิจกรรมการ
น.ส.ปานบัว บุนปานบุนปานกรรมการMATI - MATI - MATI - MATI - MATI - MATI - MATI - MATI - MATI - MATI -
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจจึงรุ่งเรืองกิจกรรมการ
นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์เนติโพธิ์กรรมการอิสระ
นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์ดลยานุเคราะห์กรรมการอิสระ
นายวีรพงษ์ รามางกูรรามางกูรกรรมการอิสระ
นายไทย สุพานิชวรภาชน์สุพานิชวรภาชน์กรรมการอิสระ
นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์เนติโพธิ์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายไทย สุพานิชวรภาชน์สุพานิชวรภาชน์กรรมการตรวจสอบ
นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์ดลยานุเคราะห์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3