MAX 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ MAX “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายชำนิ จันทร์ฉายจันทร์ฉายประธานกรรมการMAX - MAX -
นายชำนิ จันทร์ฉายจันทร์ฉายประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)MAX - MAX -
นายชำนิ จันทร์ฉายจันทร์ฉายกรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)MAX - MAX -
นายสิริวัฒน์ โตวชิรกุลโตวชิรกุลกรรมการPOLAR - MAX -
นายสมยศ นาคมั่นนาคมั่นกรรมการ
นายประธาน ยอดวศินยอดวศินกรรมการBIG -
นายสมยศ วงษ์ทองสาลีวงษ์ทองสาลีกรรมการMAX - EIC - AQ - NEWS - AQ - MAX -
นายพิทยาพล นาถธราดลนาถธราดลกรรมการอิสระ
นายกำแหง หุ่นหิรัณย์สายหุ่นหิรัณย์สายกรรมการอิสระMAX - MAX - MAX - MAX -
นายสรรชัย ติลกานนท์ติลกานนท์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายพิทยาพล นาถธราดลนาถธราดลกรรมการตรวจสอบ
นายกำแหง หุ่นหิรัณย์สายหุ่นหิรัณย์สายกรรมการตรวจสอบMAX - MAX - MAX - MAX -
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3