MCS 15 ( 0.20 1.40% )

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ MCS “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายไนยวน ชิชิประธานกรรมการ
นายไนยวน ชิชิประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายพรชัย พิศาลอนุกูลกิจพิศาลอนุกูลกิจกรรมการ
นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรวงษ์วิวัฒน์บวรวงษ์กรรมการ
นายสมพงษ์ เมธาสถิตย์สุขเมธาสถิตย์สุขกรรมการMCS - MCS - MCS - MCS - MCS - MCS - MCS - MCS - MCS -
นายฮารกิชิน ทันวานีทันวานีกรรมการAIT - MCS - ALUCON - ASK - MCS - ALUCON - MCS - ALUCON - MCS - PT - MCS - PT - ALUCON - MCS - PT - ALUCON - MCS - MSC - PT - SCP - PT - ALUCON - MCS - MSC - PT - PT - MCS -
นางศจีรัตน์ เมธีสุวภาพเมธีสุวภาพกรรมการ
นายสมยศ เจียมจิรังกรเจียมจิรังกรกรรมการอิสระ
นายทินกร สีดาสมบูรณ์สีดาสมบูรณ์กรรมการอิสระ
พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจประสารราชกิจกรรมการอิสระ
นายสมยศ เจียมจิรังกรเจียมจิรังกรประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจประสารราชกิจกรรมการตรวจสอบ
นายทินกร สีดาสมบูรณ์สีดาสมบูรณ์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3