MDX 6 ( 0.00 0.00% )

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กรกฏาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ MDX “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายประชา เหตระกูลเหตระกูลประธานกรรมการIRCP - MDX - IRCP - MDX - IRCP - IRCP - MDX - IRCP - MDX - IRCP - MDX - IRCP - MDX -
นายประชา เหตระกูลเหตระกูลประธานกรรมการบริหารIRCP - MDX - IRCP - MDX - IRCP - IRCP - MDX - IRCP - MDX - IRCP - MDX - IRCP - MDX -
นายพิชญพงศ์ ณ บางช้างกรรมการผู้จัดการ
น.ส.ประภา เทียนเกษมเทียนเกษมกรรมการ
นางพูนทรัพย์ อัศวนภากาศอัศวนภากาศกรรมการ
นายปรีชา เศขรฤทธิ์เศขรฤทธิ์กรรมการ
นายกมลศักดิ์ พันธุเสนพันธุเสนกรรมการอิสระ
นายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์ปุ้ยพันธวงศ์กรรมการอิสระDEMCO - DEMCO - DEMCO - DEMCO - DEMCO - DEMCO - DEMCO -
นางพิมพ์ใจ ศรีสวัสดิ์ศรีสวัสดิ์กรรมการอิสระ
นายสมชัย ไชยศุภรากุลไชยศุภรากุลกรรมการอิสระWG - WG - WG - WG - WG - WG -
นายกมลศักดิ์ พันธุเสนพันธุเสนประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์ปุ้ยพันธวงศ์กรรมการตรวจสอบDEMCO - DEMCO - DEMCO - DEMCO - DEMCO - DEMCO - DEMCO -
นางพิมพ์ใจ ศรีสวัสดิ์ศรีสวัสดิ์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3