MEGA 34 ( -0.75 -2.16% )

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ MEGA “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายมีชัย วีระไวทยะวีระไวทยะประธานกรรมการ
นายวิเวก ดาวันดาวันประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายวิเวก ดาวันดาวันกรรมการ
นายกิริต ชาห์ชาห์กรรมการ
นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ชาห์กรรมการMEGA - MEGA - MEGA - MEGA -
นางสาวสมิหรา ชาห์ชาห์กรรมการ
นายชีราช อีรัช ปุณวาลาอีรัชกรรมการ
นายโธมัส อับบราฮัมอับบราฮัมกรรมการ
นายมีชัย วีระไวทยะวีระไวทยะกรรมการอิสระ
นายอลัน ชิ ยิม แคมชิกรรมการอิสระ
นายมนู สว่างแจ้งสว่างแจ้งกรรมการอิสระ
นายต่อ สันติศิริสันติศิริกรรมการอิสระ
นายอลัน ชิ ยิม แคมชิประธานกรรมการตรวจสอบ
นายมนู สว่างแจ้งสว่างแจ้งกรรมการตรวจสอบ
นายต่อ สันติศิริสันติศิริกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3