MFEC 7 ( 0.10 1.48% )

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ MFEC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายอดิเรก ปฏิทัศน์ปฏิทัศน์ประธานกรรมการบริษัทMFEC - MFEC -
นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกรวงศ์จารุกรประธานกรรมการบริหารMFEC - MFEC - AJA - BWG - EE - MFEC - MK - NMG - WIIK - MFEC - MK - NMG - NMG - BWG - MFEC - MK - NMG - AQUA - MFEC - NMG - AQUA - NMG - MFEC - NMG - AQUA - VRANDA - NMG - NMG -
นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกรวงศ์จารุกรรองประธานกรรมการMFEC - MFEC - AJA - BWG - EE - MFEC - MK - NMG - WIIK - MFEC - MK - NMG - NMG - BWG - MFEC - MK - NMG - AQUA - MFEC - NMG - AQUA - NMG - MFEC - NMG - AQUA - VRANDA - NMG - NMG -
นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกรวงศ์จารุกรกรรมการผู้จัดการใหญ่MFEC - MFEC - AJA - BWG - EE - MFEC - MK - NMG - WIIK - MFEC - MK - NMG - NMG - BWG - MFEC - MK - NMG - AQUA - MFEC - NMG - AQUA - NMG - MFEC - NMG - AQUA - VRANDA - NMG - NMG -
นายศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูรถิรวัฒนางกูรกรรมการMFEC - MFEC - MFEC - MFEC - MFEC - MFEC - MFEC -
นายธีระชัย กีรติเตชากรกีรติเตชากรกรรมการMFEC - RCL - MFEC - RCL - MFEC - RCL - TSTH - MFEC - RCL - TSTH - RCL - TSTH - RCL - TSTH - RCL - TSTH -
นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุลศิริฉัตรชัยกุลกรรมการMFEC - MFEC - MFEC - MFEC - MFEC - MFEC - MFEC -
นายคิโยทากะ นาคามูระนาคามูระกรรมการ
นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุลธรรมาพิทักษ์กุลกรรมการอิสระ
นายอนันต์ ลี้ตระกูลลี้ตระกูลกรรมการอิสระTWP - TWP - TWP -
นายอภิรักษ์ วรรณสาธพวรรณสาธพกรรมการอิสระ
นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุลธรรมาพิทักษ์กุลประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอนันต์ ลี้ตระกูลลี้ตระกูลกรรมการตรวจสอบTWP - TWP - TWP -
นายอภิรักษ์ วรรณสาธพวรรณสาธพกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3