MK 3 ( 0.00 0.00% )

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ MK “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายชวน ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมประธานกรรมการMK - MK - MK - MK - MK - MK - MK -
นายชวน ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมประธานกรรมการบริหารMK - MK - MK - MK - MK - MK - MK -
นายชวน ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมกรรมการผู้จัดการMK - MK - MK - MK - MK - MK - MK -
นางอัญชัน ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมกรรมการMK - MK - MK - MK - MK - MK - MK -
นายศักดิ์ศรี พฤฒิธรรมกูลพฤฒิธรรมกูลกรรมการ
นายณัฐพสธร นนทจิตต์นนทจิตต์กรรมการ
นายชูเกียรติ ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมกรรมการMK - MK -
น.ส.นภาพร กมลศักดาวิกุลกมลศักดาวิกุลกรรมการ
น.ส.ชุติมา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมกรรมการMK - MK - MK - MK - MK - MK - MK - MK - MK - MK -
นายสนั่น ศรีรุ่งโรจน์ศรีรุ่งโรจน์กรรมการอิสระ
นายเกษม ฑูรกฤษณาฑูรกฤษณากรรมการอิสระ
นายปิง คุณะวัฒน์สถิตย์คุณะวัฒน์สถิตย์กรรมการอิสระ
นายอนันต์ อหันทริกอหันทริกกรรมการอิสระ
นายปรีดิ์ บุรณศิริบุรณศิริกรรมการอิสระ
นายเกษม ฑูรกฤษณาฑูรกฤษณาประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอนันต์ อหันทริกอหันทริกกรรมการตรวจสอบ
นายปรีดิ์ บุรณศิริบุรณศิริกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3