NCH 1 ( -0.04 -2.74% )

บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ NCH “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ชัชวาลวงศ์ประธานกรรมการ
นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมประธานกรรมการบริหารNCH - NCH - NCH - NCH - NCH - NCH -
นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมกรรมการผู้จัดการNCH - NCH - NCH - NCH - NCH - NCH -
นายสมนึก ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมกรรมการNCH - NCH - NCH - NCH - NCH - NCH -
นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ศิลาพัชรนันท์กรรมการ
นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์นันทกาวงศ์กรรมการ
นายพิบูลย์ ลิมประภัทรลิมประภัทรกรรมการอิสระ
นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์พงศ์พนรัตน์กรรมการอิสระ
นายวิจิตร วิชัยสารวิชัยสารกรรมการอิสระ
นายพิบูลย์ ลิมประภัทรลิมประภัทรประธานกรรมการตรวจสอบ
นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์พงศ์พนรัตน์กรรมการตรวจสอบ
นายวิจิตร วิชัยสารวิชัยสารกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3