NEP 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ NEP “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
พลเอกอัครเดช ศศิประภาศศิประภาประธานกรรมการNEP - NNCL - NEP - NNCL - NEP - NNCL - NNCL - NEP - NEP - NNCL - NEP - NNCL -
พลเอกชัยณรงค์ หนุนภักดีหนุนภักดีประธานกรรมการบริหาร
พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนีวาณิชเสนีรองประธานกรรมการ
นายเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์เจริญเศรษฐศิลป์กรรมการผู้จัดการ
พลเอกชัยณรงค์ หนุนภักดีหนุนภักดีกรรมการ
พลโทจิรภัทร มาลัยมาลัยกรรมการ
นางพีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณตั้งสุณาวรรณกรรมการNNCL - NNCL - NNCL - NNCL - NNCL - NNCL - NNCL -
นายชาญวิทย์ นาคบุรีนาคบุรีกรรมการ
นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยาอรุณวงษ์กรรมการ
นายมานิต นิธิประทีปนิธิประทีปกรรมการ
นายลวรณ แสงสนิทแสงสนิทกรรมการSKR - SKR - SKR - SKR - SKR - SKR - SKR -
พลเอกนิพัฒน์ บุณยรัตพันธุ์บุณยรัตพันธุ์กรรมการอิสระ
พลเอกนฤนาท กัมปนาทแสนยากรกัมปนาทแสนยากรกรรมการอิสระ
พลเอกเสงี่ยม สวางควัฒน์สวางควัฒน์กรรมการอิสระ
นายณรงค์ พหลเวชช์พหลเวชช์กรรมการอิสระ
น.ส.กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์เอกเผ่าพันธุ์กรรมการอิสระ
น.ส.กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์เอกเผ่าพันธุ์ประธานกรรมการตรวจสอบ
พลเอกเสงี่ยม สวางควัฒน์สวางควัฒน์กรรมการตรวจสอบ
นายณรงค์ พหลเวชช์พหลเวชช์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3