NPK 14 ( -0.20 -1.38% )

บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ NPK “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นางจำเนียร โชควัฒนาโชควัฒนาประธานกรรมการ
นางส่งแสง สุดหอมสุดหอมรองประธานกรรมการ
นางจำเนียร โชควัฒนาโชควัฒนากรรมการผู้จัดการ
นางอรสา ครุธกูลครุธกูลกรรมการ
นายมารุต แจ้งอัมพรแจ้งอัมพรกรรมการ
น.ส.อรอุมา ฝึกฝนฝึกฝนกรรมการ
นายประกอบ บุญเรืองบุญเรืองกรรมการ
นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุลเหล่าเศรษฐกุลกรรมการอิสระ
น.ส.สุวรรณา สัณหจริยาสัณหจริยากรรมการอิสระ
น.ส.นัฐชรี ร่มไทรร่มไทรกรรมการอิสระ
นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุลเหล่าเศรษฐกุลประธานกรรมการตรวจสอบ
น.ส.สุวรรณา สัณหจริยาสัณหจริยากรรมการตรวจสอบ
น.ส.นัฐชรี ร่มไทรร่มไทรกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3