OCC 10 ( -0.30 -2.91% )

บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ OCC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นางกาญจนา สายสิริพรสายสิริพรประธานกรรมการ
นางธีรดา อำพันวงษ์อำพันวงษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารOCC - OCC - OCC - ICC - OCC - ICC - OCC - ICC - OCC - ICC - OCC -
นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ธนสารศิลป์รองประธานกรรมการOCC - PG - OCC - PG - OCC - PG - OCC - PG -
นางธีรดา อำพันวงษ์อำพันวงษ์กรรมการผู้จัดการOCC - OCC - OCC - ICC - OCC - ICC - OCC - ICC - OCC - ICC - OCC -
นายมนู ลีลานุวัฒน์ลีลานุวัฒน์กรรมการWACOAL - WACOAL - WACOAL -
นายชัยเลิศ มนูญผลมนูญผลกรรมการ
นางทิพาภรณ์ โชควัฒนาโชควัฒนากรรมการ
นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์รุ่งเรืองโรจน์กรรมการอิสระ
นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์วัฒนถวัลย์วงศ์กรรมการอิสระ
นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์อ่ำพึ่งอาตม์กรรมการอิสระ
นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์รุ่งเรืองโรจน์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์วัฒนถวัลย์วงศ์กรรมการตรวจสอบ
นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์อ่ำพึ่งอาตม์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3