PAF 2 ( -0.05 -2.62% )

บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ PAF “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายบุญเกียรติ โชควัฒนาโชควัฒนาประธานกรรมการFE - ICC - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TNL - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TNL - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TNL - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPI - TNL - SPI - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPI - TNL - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPI - TNL - TNL - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPI - TNL - SPI -
นายบุญเกียรติ โชควัฒนาโชควัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารFE - ICC - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TNL - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TNL - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TNL - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPI - TNL - SPI - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPI - TNL - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPI - TNL - TNL - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPI - TNL - SPI -
นายสมมาต ขุนเศษฐขุนเศษฐกรรมการผู้จัดการ
นายพยนต์ พันธ์ศรีพันธ์ศรีกรรมการ
นายวิชิต ประยูรวิวัฒน์ประยูรวิวัฒน์กรรมการ
นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุลเดชอภิรัตน์กุลกรรมการ
นายสุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสรวงศ์รัตนภัสสรกรรมการ
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริสมบัติศิริกรรมการอิสระ
นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ปัจฉิมนันท์กรรมการอิสระ
พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ มีเพียรมีเพียรกรรมการอิสระ
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริสมบัติศิริประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ปัจฉิมนันท์กรรมการตรวจสอบ
พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ มีเพียรมีเพียรกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3