PATO 11 ( 0.10 0.92% )

บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ PATO “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายเมธา ตริลลิตตริลลิตประธานกรรมการPATO - PATO - PATO - PATO - PATO - PATO -
นายเมธา ตริลลิตตริลลิตกรรมการผู้อำนวยการPATO - PATO - PATO - PATO - PATO - PATO -
นายวิวัฒน์ ตริลลิตตริลลิตกรรมการผู้จัดการPATO - APCS - PATO - PATO - PATO - PATO - PATO -
นายเชาว์วุธ พจนาลัยพจนาลัยกรรมการPATO - PATO - PATO - PATO - PATO - PATO -
นายสุรชัย เชิงวิวัฒน์กิจเชิงวิวัฒน์กิจกรรมการPATO - PATO - PATO - PATO - PATO - PATO -
น.ส.รัชนี ตริลลิตตริลลิตกรรมการPATO - PATO - PATO - PATO - PATO - PATO - PATO - PATO - PATO -
นายสุวิทย์ เวสารัชเวศย์เวสารัชเวศย์กรรมการPATO - PATO - PATO - PATO - PATO - PATO -
นางวันทนา พจนาลัยพจนาลัยกรรมการPATO - PATO - PATO - PATO - PATO - PATO -
นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุลทรัพย์สุนทรกุลกรรมการอิสระ
นายเลิศชัย ลีลายนกุลลีลายนกุลกรรมการอิสระ
นายชัยวัฒน์ จันทรศรีวงศ์จันทรศรีวงศ์กรรมการอิสระ
นายจงรัก ปรีชานนท์ปรีชานนท์กรรมการอิสระ
นายเลิศชัย ลีลายนกุลลีลายนกุลประธานกรรมการตรวจสอบ
นายชัยวัฒน์ จันทรศรีวงศ์จันทรศรีวงศ์กรรมการตรวจสอบ
นายจงรัก ปรีชานนท์ปรีชานนท์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3