PDI 9 ( 0.05 0.53% )

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ PDI “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายอาสา สารสินสารสินประธานกรรมการ
นายฟรานซิส แวนเบลเลนแวนเบลเลนกรรมการผู้จัดการ
นายอาหมัด บิน ฟาฮัดบินกรรมการ
นายราวิ กิดวานิกิดวานิกรรมการ
นางปานทิพย์ ศรีพิมลศรีพิมลกรรมการ
นายวินัย วามวาณิชย์วามวาณิชย์กรรมการอิสระ
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยาอิศรเสนากรรมการอิสระ
นายคาเรล วินค์วินค์กรรมการอิสระ
นายอัศวิน คงสิริคงสิริกรรมการอิสระ
นายพินิต วงศ์มาศาวงศ์มาศากรรมการอิสระ
นายวินัย วามวาณิชย์วามวาณิชย์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอัศวิน คงสิริคงสิริกรรมการตรวจสอบ
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยาอิศรเสนากรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3