PJW 5 ( -0.10 -2.01% )

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ PJW “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายดำริ สุโขธนังสุโขธนังประธานกรรมการ
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพเหมมณฑารพประธานกรรมการบริหารPJW - PJW - PJW - PJW - PJW - PJW - PJW -
นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพเหมมณฑารพรองประธานกรรมการPJW - PJW - PJW - PJW - PJW - PJW - PJW - PJW - PJW - PJW -
นายสาธิต เหมมณฑารพเหมมณฑารพประธานเจ้าหน้าที่บริหารPJW - PJW - PJW - PJW - PJW - PJW - PJW -
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพเหมมณฑารพกรรมการPJW - PJW - PJW - PJW - PJW - PJW - PJW -
นางมาลี เหมมณฑารพเหมมณฑารพกรรมการPJW - PJW - PJW - PJW - PJW - PJW - PJW -
นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพเหมมณฑารพกรรมการPJW - PJW - PJW - PJW - PJW - PJW - PJW -
นายดำริ สุโขธนังสุโขธนังกรรมการอิสระ
น.ส.จรัญญา แสงสุขดีแสงสุขดีกรรมการอิสระ
นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์นิตยาเกษตรวัฒน์กรรมการอิสระ
นายณัฐวุฒิ เขมะโยธินเขมะโยธินกรรมการอิสระ
น.ส.จรัญญา แสงสุขดีแสงสุขดีประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์นิตยาเกษตรวัฒน์กรรมการตรวจสอบ
นายณัฐวุฒิ เขมะโยธินเขมะโยธินกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3