PL 3 ( 0.02 0.72% )

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ PL “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายโพธิพงษ์ ล่ำซำล่ำซำประธานกรรมการLOXLEY - MTI - LOXLEY - MTI - MTI - MTI - MTI - MTI -
นายสาระ ล่ำซำล่ำซำประธานกรรมการบริหารMTI - MTI - MTI - MTI - MTI - MTI -
นายภูมิชาย ล่ำซำล่ำซำรองประธานกรรมการMTI - PL - MTI - PL - MTI - PL - PL - PL - MTI - PL - MTI - PL - MTI - PL -
นายพิภพ กุนาศลกุนาศลกรรมการผู้จัดการ
นายสาระ ล่ำซำล่ำซำกรรมการMTI - MTI - MTI - MTI - MTI - MTI -
นายเกริกชัย ศิริภักดีศิริภักดีกรรมการPL -
นางนวลพรรณ ล่ำซำล่ำซำกรรมการMTI - TT&T - TRITN - MTI - TRITN - MTI - TRITN - TRITN - MTI -
นางเชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์พงศ์ผาติโรจน์กรรมการอิสระ
นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุลอังยุรีกุลกรรมการอิสระ
นายอาภัสสร บุนนาคบุนนาคกรรมการอิสระ
นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาลลิขิตพฤกษ์ไพศาลกรรมการอิสระ
นางจันทรา บูรณฤกษ์บูรณฤกษ์กรรมการอิสระ
นายวิเชฐ ตันติวานิชตันติวานิชกรรมการอิสระ
นางเชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์พงศ์ผาติโรจน์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุลอังยุรีกุลกรรมการตรวจสอบ
นายอาภัสสร บุนนาคบุนนาคกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3