PRAKIT 10 ( 0.15 1.53% )

บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ PRAKIT “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายประกิต อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์ประธานกรรมการPRAKIT - PRAKIT - PRAKIT - PRAKIT - PRAKIT - PRAKIT - PRAKIT -
นายพิศาล ประหัษฎางกูรประหัษฎางกูรรองประธานกรรมการ
นายอนุชา วิริยะชัยวิริยะชัยกรรมการผู้จัดการ
นายวิเชียร นาคอินทนนท์นาคอินทนนท์กรรมการ
นายปรีชา เชาวโชติช่วงเชาวโชติช่วงกรรมการPRAKIT - PRAKIT - PRAKIT -
นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์อภิสารธนรักษ์กรรมการPRAKIT - PRAKIT - PRAKIT - PRAKIT - PRAKIT - PRAKIT - PRAKIT -
นายโสมนัส ณ บางช้างกรรมการอิสระ
นายพิชัย จรรย์ศุภรินทร์จรรย์ศุภรินทร์กรรมการอิสระ
นายมนูญ พาหิระพาหิระกรรมการอิสระ
นายพิชัย จรรย์ศุภรินทร์จรรย์ศุภรินทร์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายมนูญ พาหิระพาหิระกรรมการตรวจสอบ
นายโสมนัส ณ บางช้างกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3