PRG 12 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ PRG “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์พูนพิพัฒน์ประธานกรรมการบริษัท
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์พูนพิพัฒน์ประธานกรรมการบริหาร
นายสมเกียรติ มรรคยาธรมรรคยาธรกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลกรรมการ
นายเกษมสุข จงมั่นคงจงมั่นคงกรรมการ
นางพรสิริ ปุณเกษมปุณเกษมกรรมการอิสระ
นายสาธิต พะเนียงทองพะเนียงทองกรรมการอิสระ
นายเสริม เฮนรี่ เพ็ญชาติเฮนรี่กรรมการอิสระ
นายเดช บุลสุขบุลสุขกรรมการอิสระJMART - JMART - JMART -
นางพรสิริ ปุณเกษมปุณเกษมประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสาธิต พะเนียงทองพะเนียงทองกรรมการตรวจสอบ
นายเสริม เฮนรี่ เพ็ญชาติเฮนรี่กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3