PRINC 5 ( -0.22 -4.62% )

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ PRINC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายพงษ์ศักดิ์ วิทยากรวิทยากรประธานกรรมการAHC - AHC - AHC - AHC - WPH - WPH -
นายสาธิต วิทยากรวิทยากรประธานกรรมการบริหารBCH - PRINC - RS - SAT - SORKON - BCH - PRINC - NTV - SAT - SORKON - TASCO - TWFP - AH - GFPT - BCH - PM - SAT - SORKON - AH - PRINC - NTV - PM - SEAFCO - SORKON - INET - PRINC - SEAFCO - LPN - PRINC - NTV - SORKON - PLANB - TPCH - TNR - LPN - PRINC - NTV - SORKON - ANAN - MONO - SPA - LPN - PRINC - SORKON - PRINC -
นายสาธิต วิทยากรวิทยากรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการBCH - PRINC - RS - SAT - SORKON - BCH - PRINC - NTV - SAT - SORKON - TASCO - TWFP - AH - GFPT - BCH - PM - SAT - SORKON - AH - PRINC - NTV - PM - SEAFCO - SORKON - INET - PRINC - SEAFCO - LPN - PRINC - NTV - SORKON - PLANB - TPCH - TNR - LPN - PRINC - NTV - SORKON - ANAN - MONO - SPA - LPN - PRINC - SORKON - PRINC -
น.ส.ศิรดา เทียมประเสริฐเทียมประเสริฐกรรมการ
น.ส.ภัทรพร จารุพัฒน์จารุพัฒน์กรรมการ
นายศาสตรา จันทรศัพท์จันทรศัพท์กรรมการ
นางศันสนีย์ สุธีวงศ์สุธีวงศ์กรรมการSORKON -
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์มโนมัยพิบูลย์กรรมการอิสระ
น.ส.อรัญญา เฉลิมพรวโรดมเฉลิมพรวโรดมกรรมการอิสระ
น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัยอิงโพธิ์ชัยกรรมการอิสระ
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์มโนมัยพิบูลย์ประธานกรรมการตรวจสอบ
น.ส.อรัญญา เฉลิมพรวโรดมเฉลิมพรวโรดมกรรมการตรวจสอบ
น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัยอิงโพธิ์ชัยกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3