PT 7 ( 0.00 0.00% )

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ PT “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายวิเชียร พงศธรพงศธรประธานกรรมการ
นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์เอี่ยมรุ่งโรจน์กรรมการPT - PT - PT - PT - PT - PT - PT - PT - PT -
นายสุรเดช บุณยวัฒนบุณยวัฒนกรรมการ
น.ส.วรรณา คลศรีชัยคลศรีชัยกรรมการ
นายหะริน อุปราอุปรากรรมการPT - PT - PT - PT - PT - PT - PT - PT - PT -
นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์พันธุบรรยงก์กรรมการอิสระ
นายสุชาย วัฒนตฤณากุลวัฒนตฤณากุลกรรมการอิสระMK - PRECHA - PRIN - TCOAT - MK - PF - TCOAT - PJW - TCOAT -
นายขัติยา ไกรกาญจน์ไกรกาญจน์กรรมการอิสระ
นายขัติยา ไกรกาญจน์ไกรกาญจน์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุชาย วัฒนตฤณากุลวัฒนตฤณากุลกรรมการตรวจสอบMK - PRECHA - PRIN - TCOAT - MK - PF - TCOAT - PJW - TCOAT -
น.ส.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อมใจอ่อนน้อมกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3