PTT 40 ( -0.50 -1.25% )

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ PTT “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์อัมระนันทน์ประธานกรรมการ
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวรชูโชติถาวรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์กรรมการ
นายคุรุจิต นาครทรรพนาครทรรพกรรมการ
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่มภู่ชอุ่มกรรมการ
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ศรีวรศาสตร์กรรมการ
นายวัชรกิติ วัชโรทัยวัชโรทัยกรรมการอิสระ
นายมนตรี โสตางกูรโสตางกูรกรรมการอิสระ
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์อัมระนันทน์กรรมการอิสระ
นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์กิตยารักษ์กรรมการอิสระ
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาคศกุนตนาคกรรมการอิสระ
นายดอน วสันตพฤกษ์วสันตพฤกษ์กรรมการอิสระ
พล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธิ์ประสิทธิ์กรรมการอิสระ
พลโทฉัตรเฉลิม เฉลิมสุขเฉลิมสุขกรรมการอิสระ
นายวิชัย อัศรัสกรอัศรัสกรกรรมการอิสระ
นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติอมตะมาทุชาติกรรมการอิสระ
นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์กิตยารักษ์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาคศกุนตนาคกรรมการตรวจสอบ
นายวิชัย อัศรัสกรอัศรัสกรกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3