PTTGC 61 ( 0.50 0.83% )

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

บอร์ดบริหาร “ PTTGC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายบวร วงศ์สินอุดมวงศ์สินอุดมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายบวร วงศ์สินอุดมวงศ์สินอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายอธิคม เติบศิริเติบศิริกรรมการ
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์ประธานกรรมการ
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์พันธ์มีเชาว์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์พันธ์มีเชาว์กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์พันธ์มีเชาว์กรรมการ
นายสรัญ รังคสิริรังคสิริกรรมการ
นายเสมอใจ ศุขสุเมฆศุขสุเมฆกรรมการ
นายอนนต์ สิริแสงทักษิณสิริแสงทักษิณกรรมการ
นางบุบผา อมรเกียรติขจรอมรเกียรติขจรกรรมการ
นายวศิน ธีรเวชญาณธีรเวชญาณกรรมการอิสระ
นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณคูวิจิตรสุวรรณกรรมการอิสระ
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ปรีมนวงศ์กรรมการอิสระ
น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคลสุวรรณมงคลกรรมการอิสระ
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์จิระพงษ์พันธ์กรรมการอิสระ
พันเอกนิธิ จึงเจริญจึงเจริญกรรมการอิสระ
นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิคพีเทอร์สิคกรรมการอิสระ
นายสุรพล นิติไกรพจน์นิติไกรพจน์กรรมการอิสระ
นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณคูวิจิตรสุวรรณประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ปรีมนวงศ์กรรมการตรวจสอบ
น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคลสุวรรณมงคลกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3