PYLON 4 ( -0.06 -1.37% )

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ PYLON “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายเสรี จินตนเสรีจินตนเสรีประธานกรรมการPYLON -
นายชเนศวร์ แสงอารยะกุลแสงอารยะกุลประธานกรรมการบริหารPYLON - PYLON - PYLON - PYLON - PYLON - PYLON - PYLON - PYLON -
นายชเนศวร์ แสงอารยะกุลแสงอารยะกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่PYLON - PYLON - PYLON - PYLON - PYLON - PYLON - PYLON - PYLON -
นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุลแสงอารยะกุลกรรมการPYLON - PYLON - PYLON - PYLON - PYLON - PYLON - PYLON - PYLON -
นายบดินทร์ แสงอารยะกุลแสงอารยะกุลกรรมการPYLON - RICH - GREEN - PYLON - RICH - PYLON - PYLON - PYLON - PYLON - PYLON - PYLON -
นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์วิริยะพิพัฒน์กรรมการPYLON - PYLON - PYLON - PYLON - PYLON - PYLON - PYLON - PYLON -
นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัยศิริศุขสกุลชัยกรรมการPYLON - PYLON - PYLON - PYLON - PYLON - PYLON - CHEWA - PYLON - CHEWA - PYLON - CHEWA -
นายปัญจะ เสนาดิสัยเสนาดิสัยกรรมการอิสระKCE - S & J - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE -
นายชัยพัฒน์ สหัสกุลสหัสกุลกรรมการอิสระ
นายวินิต ช่อวิเชียรช่อวิเชียรกรรมการอิสระ
นายเสรี จินตนเสรีจินตนเสรีกรรมการอิสระPYLON -
นายปัญจะ เสนาดิสัยเสนาดิสัยประธานกรรมการตรวจสอบKCE - S & J - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE -
นายชัยพัฒน์ สหัสกุลสหัสกุลกรรมการตรวจสอบ
นายวินิต ช่อวิเชียรช่อวิเชียรกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3