QTC 6 ( 0.05 0.88% )

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 18 ตุลาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ QTC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสมชอบ ไชยเวชไชยเวชประธานกรรมการ
นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสินตันธนสินประธานคณะกรรมการบริหาร
นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสินตันธนสินกรรมการผู้จัดการ
นายศิริพงศ์ บุญตามบุญตามกรรมการ
นายสมชอบ ไชยเวชไชยเวชกรรมการอิสระ
นายนคร พระประเสริฐพระประเสริฐกรรมการอิสระ
นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยมมีคุณเอี่ยมกรรมการอิสระ
นายพลรชฎ เปียถนอมเปียถนอมกรรมการอิสระ
นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ลีลาวัฒนานันท์กรรมการอิสระ
นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยมมีคุณเอี่ยมประธานกรรมการตรวจสอบ
นายพลรชฎ เปียถนอมเปียถนอมกรรมการตรวจสอบ
นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ลีลาวัฒนานันท์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3