RAM 143 ( -1.50 -1.04% )

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ RAM “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายรัชช สมบูรณสินสมบูรณสินประธานกรรมการ
นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์กาญจนพิทักษ์กรรมการผู้จัดการKKP - RAM - TCMC - KKP - RAM - TCMC - RAM - TCMC - RAM - TCMC - RAM - RAM - CSR - KKP - MK - RAM - RPH - KKP - RPH - RAM - CSR - RAM - VIBHA - RAM -
นายวิรัตน์ ชื่นอิ่มชื่นอิ่มกรรมการผู้อำนวยการRAM -
นายชำนาญ ชนะภัยชนะภัยกรรมการ
นายบุญปรีดี ศิริวงศ์ศิริวงศ์กรรมการ
นายศิริพงศ์ เหลืองวารินกุลเหลืองวารินกุลกรรมการRAM - RAM - RAM - RAM - RAM - RAM - RAM - RAM - RAM - RAM -
นายสุธี ลีละเศรษฐกุลลีละเศรษฐกุลกรรมการ
นายเจิมพล ภูมิตระกูลภูมิตระกูลกรรมการ
ร.อ.ขจิต หัพนานนท์หัพนานนท์กรรมการอิสระ
นายพันภัทร สุเภากิจสุเภากิจกรรมการอิสระ
นายประมล อภิรัตน์อภิรัตน์กรรมการอิสระ
นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัยจิโรจดำรงค์ชัยกรรมการอิสระ
นายประมล อภิรัตน์อภิรัตน์ประธานกรรมการตรวจสอบ
ร.อ.ขจิต หัพนานนท์หัพนานนท์กรรมการตรวจสอบ
นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัยจิโรจดำรงค์ชัยกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3